Anunt – concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de posturi: Religie

Nr. 1734 din 7.12.2020

ANUNȚ

UNITATEA SCOLARA
cu sediul în Românași str. Principală nr. 50 , telefon: 0260/624115
fax 0260/624115, e-mail: scoalaromanasi@yahoo.com

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de posturi:
– 1.Religie
Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

– Probă scrisă: la toate disciplinele în data de 11.12.2020, ora 9.00 , la Școala Gimnazială Nr. 1 Românași.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului;
– să prezinte următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); calificarea profesională în specialitatea Religie și avizele corespunzătoare;
1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2020 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
8) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat la secretariatul unitatii până la data de 09.12.2020, ora 13.00.
Relaţiile suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii sau la telefon nr. 0740750189 (Director Cotoi Roxana).

*cerere de înscriere

*Tematica si bibliografie concurs

Director,
prof. Cotoi Roxana

 

Font Resize
Contrast